Privacyverklaring

Inleiding

Darmand Group, gevestigd aan Burgemeesterlaan 2 6002 EG Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit is de privacyverklaring van Darmand Group alsmede de aan haar gelieerde besloten vennootschappen: CNC International, Nail Creation, Nouveau Contour en Dermatude.

Contactgegevens:

 • privacy@darmandgroup.com
 • +31 88 5155850
 • Burgemeesterlaan 2
  6002 EG l Weert
  the Netherlands

CNC International B.V.

 • VAT. Nr. NL8535.72.276.B01
 • KVK Nr. 59617624

Nouveau Contour B.V.

 • VAT. Nr. NL8097.15.570.B01
 • KVK Nr. 12044846

Nail Creation B.V.

 • VAT. Nr. NL8088.80.445.B01
 • KVK Nr. 12044847

Dermatude B.V.

 • VAT. Nr. NL8535.28.688.B01
 • KVK Nr. 59498013

Darmand Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit wordt gedaan volgens de geldende wet- en regelgeving. Wij begrijpen het belang van uw privacy en doen er alles aan om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven welk type gegevens door ons wordt verwerkt, hoe we met deze gegevens omgaan en welke doeleinden daaraan zijn gekoppeld. Daarnaast vindt u hier ook de rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Gegevensverwerking

Darmand Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfs- en contactgegevens; NAW-gegevens
 • Persoonsgegevens contactpersoon;
  NAW-gegevens, telefoonnummer contactpersoon, e-mailadres, bankrekeningnummer
 • Type organisatie/rechtsvorm;
 • KvK-nummer (of ondernemingsnummer in België);
 • Btw-nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Darmand Group streeft er naar dat persoonsgegevens actueel en correct zijn en probeert alle redelijke maatregelen te nemen om hiervoor te zorgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via privacy@darmandgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag van de persoonsgegevens

Darmand Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamebrochure
  Darmand Group stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. De voor-en achternaam, e-mailadres en klantsegment (classificatie betreffende besloten vennootschap) worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de gelieerde Bv’s van Darmand Group. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden. Deze gegevens worden ook gebruikt ten behoeve van direct marketing in het relatiebeheer van bestaande klanten.
 • Contact opnemen
  Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Darmand Group via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraag of interesse.
  Ook zullen uw gegevens worden gebruikt om de order en/of factuur af te handelen. Dit kan nodig zijn om de (koop)overeenkomst uit te voeren of u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Uitvoering geven aan de overeenkomsten
  Om de goederen bij u af te leveren hebben wij uw bedrijfsnaam en adresgegevens nodig. Bij het opstellen van de factuur kan Darmand Group tevens vragen voor een geldig btw- nummer en/of KvK nummer.
  Om uw betaling af te handelen maakt Darmand Group gebruik van gegevens als uw bedrijfsnaam en debiteur nummer.
  Bij een huurkoopovereenkomst worden extra persoonsgegevens gevraagd om het huurobject aan u te kunnen verstrekken en de incassomachtigingen te innen. Aanvullende gegevens binnen deze overeenkomst zijn: naam van de vertegenwoordigingsbevoegde en contactpersoon, rechtsvorm, oprichtingsdatum, bankrekeningnummer en rekeninghouder.Darmand Group vraagt om een kopie uittreksel KvK en kopie zakelijke bankpas. Dit dient als bewijslast naar Darmand Group voor de (professionele) uitoefening van uw beroep of bedrijf en dat u niet als consument te gelden heeft. Een kopie identiteitsbewijs van de bevoegde vertegenwoordiger wordt door Darmand Group gevraagd om de identiteit van uw persoonsgegevens vast te stellen als verantwoordelijke van de overeenkomst. Bij de ondertekening van de overeenkomst wordt uw handtekening en paraaf gevraagd. Dit dient tevens als toestemming voor de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens.

  Maak in het kopie van uw identiteitsbewijs uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 • Beantwoording van vragen en afhandeling van klachten
 • Het afnemen van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Verbetering van onze bedrijfsvoering
 • Darmand Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Darmand Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Darmand Group) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Darmand Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die niet meer bewaard hoeven te blijven, worden zo spoedig mogelijk verwijderd tenzij Darmand Group op grond van wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Het versturen van nieuwsbrieven en/of reclamebrochure
  De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar privacy@darmandgroup.com.
  De persoonsgegevens worden opgeslagen met behulp van de software Mailcamp en het klantenbestand Superoffice.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt met Darmand Group via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De andere (categorieën) van persoonsgegevens die verwerkt worden door Darmand Group in het klantenbestand Superoffice en ERP-software Exact Globe Next worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk.

Informatie aan derden

Darmand Group kan uw gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen van Darmand Group. Darmand Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. Op de website van Darmand Group zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Darmand Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de Darmand Group websites worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn sociale media- bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics l Naam: _utma l Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet l Bewaartermijn: 2 jaar
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben ingesteld het IP-adres te willen anonimiseren. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 • Cookie(s): Facebook Pixel en LinkedIn Pixel l Naam: _utma l Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet l Bewaartermijn: 30 dagen
  Via onze website wordt een cookie geplaatst van bedrijf Facebook en LinkedIn. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook/LinkedIn. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook/LinkedIn kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook of LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook of LinkedIn verwerken.
  De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook/LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Darmand Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@darmandgroup.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Darmand Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Darmand Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@darmandgroup.com.

Mocht er een datalek van persoonsgegevens plaats vinden zal deze intern worden vastgelegd en gedocumenteerd worden. Bij vrijkomende risico’s door een datalek van persoonsgegevens zal Darmand Group zijn meldplicht nakomen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Darmand Group zal bij een datalek ook u als betrokkene informeren wanneer het een hoog risico van inbreuk op uw persoonsgegevens inhoudt.

Wijzigingen

Darmand Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden in het onderste deel van de website: www.darmandgroup.com