Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen bij CNC International B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 6002 EG Weert (Nederland) aan de Burgemeesterlaan no. 2 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59617624, hierna te noemen “CNC”.
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 59617624 en zijn via de website www.nailcreation.com te raadplegen en te downloaden.
 3. Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “de afnemer” wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met CNC wenst aan te gaan en/of degene voor wiens rekening de producten worden geleverd.
 4. CNC streeft er naar haar afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen. Zij is te allen tijde bereid de afnemer een afschrift van haar algemene leveringsvoorwaarden te doen toekomen, indien deze hierom verzoekt.
 5. Indien de afnemer ook naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van CNC en de geldende wet- en regelgeving.
 6. Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming van CNC en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.
 7. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 8. CNC behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door CNC gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De offertes en aanbiedingen kunnen onverwijld na de aanvaarding door de afnemer nog door CNC worden herroepen.
 2. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes van CNC geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien een offerte door CNC schriftelijk wordt bevestigd en de afnemer uiterlijk binnen drie (3) dagen na dagtekening geen bezwaren hieromtrent aan CNC kenbaar heeft gemaakt, is de opdrachtbevestiging van CNC voor beiden bindend. Onder opdrachtbevestiging wordt mede verstaan een schriftelijke bevestiging door CNC van hetgeen tussen partijen is besproken en mondeling is overeengekomen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door een medewerker van CNC, of namens CNC gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, zijn alleen bindend indien deze afspraken en/of toezeggingen door de door CNC tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 Prijzen en zekerheid

 1. Alle prijzen van de zijde van CNC zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover CNC in verband met de levering van het product aan de afnemer kosten heeft moeten maken, zoals transportkosten, kan CNC deze de afnemer apart in rekening brengen.
 2. CNC mag prijsverhogende kosten (zoals stijgingen van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen) die zijn ontstaan binnen drie (3) maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doorberekenen aan de afnemer. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten geeft de afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de afnemer kan worden gevergd, gezien de omvang van de prijsverhogende kosten. Ontbinding door de afnemer op deze grond laat het recht van CNC op een schadevergoeding onverlet, terwijl CNC zelf niet tot enige schadevergoeding is gehouden. Bij effectieve prijsverlaging, opgelegd door derden, heeft CNC het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 3. Indien naar het redelijke oordeel van CNC de financiële positie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, is de afnemer verplicht op eerste verzoek van CNC (al dan niet aanvullende) zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen ten genoegen van CNC voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst. Laat de afnemer na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan is CNC gerechtigd naar haar oordeel de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Betaling

 1. Hetgeen de afnemer aan CNC verschuldigd is, dient hij per datum van de Pro Forma
  factuur danwel factuur – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen – per omgaande te voldoen, hetzij door betaling à contant aan CNC of per betaling onder rembours, hetzij door overschrijving op een door CNC aangegeven bank- of girorekening, in de overeengekomen valuta.
 2. Indien en voor zover (enig deel) van het verschuldigde niet uiterlijk op de overeengekomen datum door CNC is ontvangen, is deze gerechtigd, onverminderd zijn recht nakoming te vorderen:
  1. aan de afnemer met ingang van die datum een rente van 1,5 % per maand over (dat
   deel van) het verschil in rekening te brengen, bij de berekening waarvan een gedeelte
   van een maand wordt aangemerkt als een hele maand, en
  2. de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van alle met de afnemer gesloten
   overeenkomsten op te schorten.
   Indien de afnemer ook na een schriftelijke of elektronische aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn het verschuldigde bedrag volledig te voldoen, is CNC gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, en zonder zelf aan de afnemer tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. CNC kan alle kosten, die zij in of buiten rechte tot behoud van haar rechten tegenover de afnemer moet maken, aan de afnemer in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 1.200,–.
 3. Een betaling van de afnemer wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die CNC in verband met het tekortschieten van de afnemer ten aanzien van de overeenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van de verschuldigde (koop)prijs.
 4. Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, is het de afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.

Artikel 5 Levering

 1. CNC is in staat de goederen te leveren op de datum vermeld op de Pro Forma factuur
  danwel factuur. Bij gebrek aan een dergelijke bepaling worden de goederen geleverd op
  de datum die CNC geschikt acht.
 2. CNC levert de goederen Ex Works (Incoterms 2000).
 3. Indien de afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze
  wenst, zal CNC de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen, tenzij
  dit anders wordt overeengekomen.
 4. CNC is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de
  diensten van derden.
 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft CNC het recht iedere levering als een
  afzonderlijke transactie te beschouwen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de aflevering plaats zoals overeengekomen in de orderbevestiging. De geleverde zaken zijn ook voor rekening en risico van de afnemer, indien CNC ze ter aflevering heeft aangeboden, maar de afnemer – om welke reden dan ook – niet afneemt. De kosten en schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, komen voor rekening van de afnemer. De afnemer is gehouden het gekochte binnen twee (2) weken van de Pro Forma factuur datum danwel factuur af te nemen. Bij gebreke daarvan is CNC gerechtigd om op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter CNC van haar verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. CNC is bevoegd veranderingen in de specificaties van de te leveren zaken aan te brengen, voor zover dat geen afbreuk doet aan de overeengekomen prestaties en kwaliteit.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Onverminderd het in artikel 5 lid 6 bepaalde blijft het eigendom van de geleverde goederen
  bij CNC, totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door CNC aan de afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tot dat tijdstip is de afnemer gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van CNC te bewaren.
 2. CNC heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
 3. In geval het eigendom van de afgeleverde zaken op de afnemer overgaat als gevolg van het feit dat de afnemer alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd, geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van CNC tot zekerheid van de nakoming door de afnemer van alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook, die CNC op de afnemer zal krijgen. CNC is te allen tijde gerechtigd – en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de afnemer op te treden – om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht de benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de afnemer verplicht zich op verzoek van CNC daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 4. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van CNC op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de afnemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van CNC, tot zekerheid van al hetgeen de afnemer, uit welken hoofde dan ook, aan CNC verschuldigd is en zal worden.
 5. Indien CNC zaken van de afnemer ter bewerking onder zich heeft, dan is CNC gerechtigd deze onder zich te houden totdat de afnemer haar alles heeft voldaan wat de afnemer CNC uit welken hoofde dan ook verschuldigd is.
 6. Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan CNC is verschuldigd, wordt ten volle direct opeisbaar indien
  1. de afnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend,
  2. de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen, of
  3. conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van CNC naar het redelijk oordeel van CNC passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan CNC verschuldigd is en zal worden.

Artikel 7 Garanties en reclames

 1. CNC garandeert dat de goederen in overeenstemming zijn met de standaardspecificaties
  van CNC geldig op de verzenddatum, of met eventuele specificaties van de afnemer. De bij ons aanbod behorende documenten en gegevens, zoals catalogi, brochures, gewichts- en maataanduidingen, internetsites en overige publicaties gelden slechts bij benadering, voor zover zij niet uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Geringe afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een techniekafhankelijk meer- of mindergewicht van maximaal 3%, zijn geen wezenlijk gebrek en geven geen recht te reclameren en/of terughoudingsrecht.
 2. Alle andere garanties, expliciet en impliciet, in verband met de goederen, afzonderlijk gebruikt of samen met ander materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke impliciete garantie voor de geschiktheid of verhandelbaarheid voor welk doel ook, worden verworpen.
 3. De afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer CNC binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk te informeren.
 4. Reclames in verband met gebreken die ondanks nauwkeurige inspectie van de goederen niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde periode konden worden opgemerkt, moeten schriftelijk worden ingediend bij CNC, onmiddellijk na ontdekking van het gebrek. Als afnemer niet binnen de hiervoor vermelde toe te passen periode een reclame indient, wordt het beschouwd als een volledige en onvoorwaardelijke verklaring van afstand van die reclame. Als behoorlijk bewezen is dat de goederen gebrekkig zijn, zal CNC op eigen kosten en naar eigen keuze die goederen ofwel vervangen ofwel repareren, of de afnemer de betaalde prijs terugbetalen.

Artikel 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de
  door CNC geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. Indien een derde de afnemer schending van (intellectuele eigendoms)rechten van deze derde verwijt met betrekking tot door CNC geleverde zaken en/of diensten, dan zal CNC zich inspannen strijd met het recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor zake en/of diensten die door CNC zelf worden geproduceerd en/of in het verkeer gebracht en niet op instructie van de afnemer zijn ontwikkeld. Om zich te kunnen beroepen op deze inspanningsverplichting, dient de afnemer op straffe van verval CNC onverwijld van schending zoals bedoeld in dit lid in kennis te stellen en tevens CNC de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke schikking. Onverminderd het in artikel 7 bepaalde behoudt CNC zich te allen tijde het recht voor goederen en/of diensten te (doen) wijzigen ter
  vermijding van mogelijke strijd met rechten van derden.

Artikel 9 Ontbinding

 1. CNC is gerechtigd alle met de afnemer gesloten overeenkomsten met onmiddellijke ingang
  zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring aan de afnemer te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn en onverminderd het recht van CNC op schadevergoeding van de afnemer te vorderen, indien

  1. de afnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend,
  2. de onderneming van de afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen,
  3. conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de afnemer wordt gelegd, tenzij de afnemer binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van CNC naar het redelijk oordeel van CNC passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de afnemer aan CNC verschuldigd is en zal worden,
  4. zich enig andere omstandigheid voordoet, die bij CNC redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
 2. In de gevallen genoemd in artikel 9.1 is het door de afnemer aan CNC verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, geldt voor de aansprakelijkheid van CNC voor de
  schade van de afnemer uit hoofde van of in verband met een overeenkomst tussen CNC en de afnemer dat:

  1. CNC niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten of verminderde opbrengst, en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of een gedeelte daarvan;
  2. voor andere schade dan onder a genoemd, is CNC slechts aansprakelijk voor zover zij ter zake verzekerd is, en die verzekering in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
   De onder a en b vermelde beperkingen gelden niet indien de afnemer aantoont dat de schade, waarvoor hij CNC aansprakelijk houdt, het gevolg is van opzet of grove schuld van CNC
 2. Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor de afnemer schade voortvloeit of naar redelijke verwachting zal voortvloeien, waardoor CNC aansprakelijk is te houden, dient de afnemer met bekwame spoed, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na die gebeurtenis, CNC van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat de afnemer een tijdige schriftelijke kennisgeving na, dan vervalt zijn recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle vorderingen tot vergoeding van schade van de afnemer vervallen dertig (30) dagen na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die tijdig aan CNC zoals hiervoor is aangegeven.
 3. In alle gevallen waarin CNC een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.
 4. De afnemer vrijwaart CNC voor schade die CNC mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door CNC geleverde goederen of diensten.
 5. CNC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, waaronder in elk geval ook zijn begrepen storingen in elektriciteitsvoorzieningen, storingen in de verbindingen met het Internet en storingen in het telefoonnet.
 6. Vertraging bij de uitvoering of niet uitvoeren door CNC leidt niet tot aansprakelijkheid voor CNC als dat werd veroorzaakt door omstandigheden waarover hij geen controle heeft, met inbegrip tot overmacht, brand, overstroming, explosies, oproer, oorlog, terrorisme, gevaren op zee, problemen met arbeiders, defecte machines, handelingen of verbodsbepalingen van de regering, tekortkomen aan grondstoffen of energie tegen redelijke kosten, en/of verkeersopstoppingen.

Artikel 11 Hoofdelijkheid

 1. Indien de afnemer uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van
  het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens CNC voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 12 Bepalingen die van kracht blijven

 1. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die
  bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat afzonderlijke bepalingen om welke reden dan ook niet geldig zijn blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. De afnemer zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of
  de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de afnemer tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

Artikel 14 Overdracht rechten en verplichtingen

 1. De afnemer kan rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande
  schriftelijke toestemming van CNC overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde. CNC kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die over of naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, geschillen over
  het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van CNC, tenzij CNC een andere rechter aanwijst.